Beregner Ole Jakobsen

Beregnerservice for murer og entreprenørfirmaer

 

 

 

Flere rekvirenter

Mulighed for op til 50 % rabat ved salg af nettokalkulation til flere rekvirenter.

Ansvarsforsikret

Beregner Ole Jakobsen er ansvarsforsikret ved If Forsikring

Udskrift af tegninger

På beregnerkontoret kan der udskrives tegninger i en bredde på op til 600 mm. Længde: løbende.

 

 

Salgs & leveringsbetingelser pr 01-03-2009

1. Generelle Salgs & leveringsbetingelser er gældende for alle former for beregninger og kalkulationer udført af Beregner Ole Jakobsen, medmindre de er fraveget ved skriftlig aftale.

 

2. Beregningerne udføres med det formål at give Rekvirenten et grundlag for at udarbejde og afgive et entreprisetilbud. Rekvirenten skal selv gennemgå og vurdere den af beregneren udførte kalkulation, og evt. indskrevne under - entreprenør tilbud i kalkulationen, inden afgivelse af endeligt tilbud.

Beregningen udføres alene ud fra projektmaterialet. Vurdering af tekniske eller håndværksmæssige forhold er ikke medtaget, hvis det ikke er indskrevet i den færdige kalkulation.

 

3. Beregningen udføres på EG A/S Murer Visual Kalkulations program. Programmet er baseret på Dansk Byggeris Mesterprisliste.

 

4. Opmålinger udføres efter sædvanlige opmålingsprincipper på grundlag af det fremsendte udbudsmateriale, samt evt. yderligere materiale som er tilgået Beregner Ole Jakobsen, og som fremgår af den udførte beregning.

Positioner der ikke direkte kan udledes af prislisten er skønnede og bør vurderes af rekvirenten inden afgivelse af tilbud. Renovering og ombygningsopgaver vil blive tillagt en procentsats som står i rimeligt forhold til sagens karakter.

 

5. Kalkulationen påføres materialepriser efter aftale.

 

6. Kalkulationen vil indeholde 95-97 % af de nødvendige materialer hvis andet ikke er indskrevet i kalkulationen. Resten er Bi materialer som tillægges med den relevante %-sats i kalkulationen.

 

7. Kalkulationen er udført som en ren nettokalkulation. Rekvirenten kan ved skriftlig aftale få indregnet omkostningstillæg og avancer.

 

8. Betalingsbetingelser netto 8 dage. Ved for sen betaling pålægges rykkergebyr på 100 kr samt morarenter i henhold til "Lov om renter ved forsinket betaling"

 

9.  Såfremt beregnings ydelserne måtte være behæftet med fejl, der kan regnes Beregneren til last, er Beregner Ole Jakobsen som udgangspunkt erstatningsansvarlig efter Dansk rets almindelige regler jf. dog nedenfor. I følgende tilfælde hæfter Beregner Ole Jakobsen Ikke:

 
a) Hvor fejlen skyldtes forkert og upræcise angivelser på tegninger, beskrivelser, Ark. & Ingeniørs Supplements blade, diverse korrespondancer etc.
b) Hvor der er modtaget urigtige eller forkerte oplysninger vedr. beregningens løsning.
c) Hvor rekvirenten på anden måde selv er årsag til fejlens opståen, eller hvor rekvirenten burde have opdaget fejlen inden tilbud afgives.
d) Hvor tabet ligger indenfor en selvrisiko på 5 % af det samlede beregnede tilbud, dog mindst 50 000 kr. og Maksimum 100 000 kr.
e) Hvor tabet udgør mere end 2 mio. kroner er erstatningen maksimeret til 2 mio. kroner.
f) Hvor tabet udlignes af at der foreligger fejl i opadgående retning
g) Hvor rekvirenten går glip af en entreprise fordi han på grundlag af den leverede beregning har afgivet et for højt tilbud.
h) Hvor der er modtaget fejlbehæftede underentreprenørtilbud samt materialetilbud.

 

10. Hvis rekvirenten konstaterer fejl i den modtagne beregning skal Beregner Ole Jakobsen have begrundet skriftlig besked senest 3 Mdr. efter rekvirenten har modtaget beregningen.

 

11. Ansvarsbegrænsning på 5 år er gældende alt ifølge ARB 89, Pkt. 6.2.3.1

 

12.  I tilfælde af Force Majeure så som brand, eksplosioner, arbejdskonflikter Naturkatastrofer, krig, oprør eller lign hændelser samt beregnerens sygdom eller ulykkestilfælde, som er udenfor beregnerens kontrol, fritages Beregner Ole Jakobsen for at levere beregningen rettidigt.

 

13. De leverede beregninger må ikke uden beregnerens skriftlige samtykke overlades til eller benyttes af andre selskaber eller personer.

 

14. Alle uoverensstemmelser mellem rekvirenten og Beregner Ole Jakobsen, der ikke kan løses ved forhandling, afgøres ved retten i Svendborg.

 

Ryslinge, den 01-03-2009

Beregner Ole Jakobsen